Ελασματουργικές
Σωληνουργικές εργασίες

Ελασματουργικές εργασίες Bulbous Bow(Βολβώδη τόξου)

000

Ελασματουργικές εργασιες build up στο side shell στο  αγκυροβόλιο 

Ελασματουργικές εργασιες side shell στο top side και cargo hold σε dry dock