Επισκευές
ανυψωτικών μηχανημάτων

ΕΙΚΟΝΕΣ 4Α

Ελασματουργικές, Ηλεκτρικές ,
Υδραυλικές εργασίες Ανυψωτικών μέσων ξηράς.

Μηχανουργική, Υδραυλική Επισκευή
Βαρούλκου

Ελασματουργικές, Ηλεκτρικές , Υδραυλικές εργασίες Ανυψωτικών μέσων πλοίων